Brzi kurs boljševizma – Štamparija na Šušnjarevom salašu (treći deo) - Музеј Војводине

Brzi kurs boljševizma – Štamparija na Šušnjarevom salašu (treći deo)

22.10.2021. | Budi odgovoran prema duhu i telu

U ustaničkom Sremu se sa jačanjem NOP-a povećavao i priliv novih članova u redove KPJ. Većina ovih kadrova je imala skromna ili nikakva znanja iz revolucionarne teorije. Politički rukovodioci NOP-a su bili prinuđeni da sami improvizuju i na osnovu sopstvenih skripti, beležaka i literature koncipiraju male brošure, u kojima su razrađivali ključne teme iz antifašističkog i boljševičko-revolucionarnog repertoara. Ove brošure su analizirane na organizovanim partijskim kursevima, gde se čitalo u grupama, uz prateće diskusije, razgovore i kontrolne ispite, što je olakšavalo kadrovima da se kompleksna teorijska tematika, ali i ideološke dogme marksizma-lenjinizma pravilno usvoje.

Zbog sve većih potreba za teorijskom literaturom, štamparska mašina „Tigl“ na Šušnjarevom salašu radila je danonoćno, jer su se na njoj, između štampanja Slobodne Vojvodine, Naše borbe i propagandnih proglasa i plakata, štampale i brojne brošure. Pouzdano se zna da su ovde štampani Staljinov Govor i dnevna zapovest o 26-godišnjici Oktobarske revolucije, Učenje o Partiji, Seljačko pitanje, Nacionalno pitanje i Osnove lenjinizma, mada je moguće da je ovih brošura bilo i više. Sve brošure su štampane u formatu 21 h 15 cm, a u tiražu od 1020 primeraka. Dvadeset primeraka je nakon štampanja odvajano za arhivu, tako da su posle rata mnoge od ovih brošura sačuvane, a deo se nalazi u Zbirci brošura, Odeljenja savremene istorije Muzeja Vojvodine. Preko njihovog sadržaja danas možemo saznati koja su to esencijalna teorijska znanja oblikovala ideološke i političke poglede budućih rukovodilaca i nosilaca revolucionarnih promena na ovim prostorima.

Vojislav Martinov, viši kustos – istoričar

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar