Preuzmite Архиве - Muzej Vojvodine

Informator o radu

Informator o radu Statut Muzeja Vojvodine Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mesta Javne nabavke Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Godišnji izveštaji Muzeja Vojvodine Naziv ustanove – Muzej Vojvodine Adresa sedišta – Dunavska 35, Novi...

Polaganje stručnog ispita

Osnov za polaganje stručnog ispita Članom 66. Zakona o kulturnim dobrima (Službeni glasnik RS 71/94, 52/2011 – dr. zakoni i 99/2011 – dr. zakon) predviđeno je da poslove u delatnosti zaštite kulturnih dobara mogu obavljati lica sa odgovarajućom stručnom spremom i...

Pravilnici Muzeja Vojvodine

– Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja – Imenovanje lica za prijem informacija i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem – Prava zaposlenih predviđenih zakonom o zaštiti uzbunjivača

Dokumenti Muzeja Vojvodine

– Informator o radu Muzeja Vojvodine – Godišnji izveštaji Muzeja Vojvodine – Pravilnici Muzeja Vojvodine – Statut Muzeja Vojvodine – Izmene i dopune statuta Muzeja Vojvodine – Članovi Upravnog odbora – Članovi Nadzornog odbora...

Javne nabavke

PLAN NABAVKI ZA 2019. IZMENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. IZMENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. – 2 IZMENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. – 3 IZMENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. – 4 IZMENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. – 5 IZMENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. – 6 IZMENA...