Polaganje stručnog ispita - Музеј Војводине

Polaganje stručnog ispita

29.03.2016. | Preuzmite

 

Osnov za polaganje stručnog ispita

Članom 66. Zakona o kulturnim dobrima (Službeni glasnik RS 71/94, 52/2011 – dr. zakoni i 99/2011 – dr. zakon) predviđeno je da poslove u delatnosti zaštite kulturnih dobara mogu obavljati lica sa odgovarajućom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom.

U pogledu stručne spreme, poslove utvrđene članom 65. tač. 1) do 7) i tač. 9) i 10) ovog zakona, mogu obavljati lica s visokom stručnom spremom, a poslove iz tač. 8) i 11) lica s srednjom stručnom spremom u četvorogodišnjem trajanju.

Utvrđivanje stručne osposobljenosti za lica koja rade na poslovima zaštite vrši se polaganjem stručnog ispita. Polaganje stručnih ispita po strukama i način polaganja propisuje Ministar kulture i informisanja Republike Srbije.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara objavljen je u Službenom glasniku RS, br. 83/2020 od 10. 6. 2020. godine, a stupio na snagu 18. 6. 2020. godine

Kandidati koji polože stručni ispit dobijaju uverenje o položenom stručnom ispitu i stečenom stručnom zvanju.

Kandidati sa visokom stručnom spremom mogu steći stručno zvanje: kustos, konzervator-restaurator, muzejski dokumentarista, muzejski edukator/muzejski pedagog, u zavisnosti od posla koji u ustanovi kandidat obavlja.

Kandidati sa srednjom ili višom stručnom spremom mogu steći stručno zvanje: tehničar konzervator-restaurator, tehničar preparator, muzejski vodič, tehničar dokumentarista, tehničar za realizaciju muzejskih programa, u zavisnosti od posla koji u ustanovi kandidat obavlja.

Termini polaganja stručnog ispita

Stručni ispit se, po pravilu, polaže u dva ispitna roka, i to u poslednjoj nedelji maja, odnosno poslednjoj nedelji novembra tekuće godine.

Način prijave stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se na sledećem formularu: PRIJAVA

U slučaju da kandidat samostalno podnosi prijavu, u formularu ne popunjava delove koji se odnose na ustanovu.

Obavezni prilozi uz prijavu su:

  1. Overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju – dostavlja se u jednom primerku;
  2. Potvrda o dužini stručnog osposobljavanja (koje ne može biti kraće od devet meseci za srednju stručnu spremu, to jest godinu dana za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem) izdata od strane ustanove u kojoj je kandidat zaposlen (odnosno u kojoj se stručno osposobio na odgovarajućim poslovima) – dostavlja se u jednom primerku;
  3. Dokaz o uplati (na žiro račun Muzeja Vojvodine broj 840-539668-54 uplatiti iznos od 10.000,00 dinara na ime troškova polaganja stručnog ispita) – dostavlja se u jednom primerku;
  4. Habilitacioni rad sa mišljenjem mentora (za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem) – dostavlja se u tri primerka. Kandidat dostavlja pismeni rad najkasnije 15 dana pre početka stručnog ispita.
  5. Za polaganje stranog jezika potrebno je izabrati 10-15 strana stručnog teksta na izabranom stranom jeziku – dostavlja se u jednom primerku.

Prijava sa svim prilozima za polaganje stručnog ispita u majskom roku podnosi se najkasnije do 31. marta, a za polaganje stručnog ispita u novembarskom roku najkasnije do 30. septembra tekuće godine na adresu: Komisija za polaganje stručnog ispita, Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 21 000 Novi Sad.

O tačnom terminu polaganja kandidat se obaveštava pismenim putem.

Kontakt osoba: Jelena Andrić, sekretar Muzeja Vojvodine, telefon 021/420-566.

Način polaganja stručnog ispita

Kandidat može pristupiti usmenom polaganju ispita samo ukoliko je njegov habilitacioni rad pozitivno ocenjen od strane Komisije uz adekvatno obrazloženje. Habilitacioni rad, prethodno ocenjen od strane mentora, kandidat dostavlja Komisiji. Dužnost mentora je da kandidata uputi u sve poslove koje bi kustos trebalo da obavlja i da mu pruži smernice za izradu habilitacionog rada.

U skladu sa posebnim delom Pravilnika o Programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara kandidati polažu sledeće predmete:

1) Usmeni deo

Kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem:

  1. Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i rada ustanova kulture
  2. Muzeologija i muzeografija
  3. Muzejska dokumentacija
  4. Tehnička zaštita umetničko-istorijskih predmeta
  5. Muzejska pedagogija (predmet polažu kandidati za sticanje zvanja kustosa i muzejskog edukatora/pedagoga)
  6. Digitalizacija
  7. Strani jezik po izboru

Kandidati sa stečenim srednjim obrazovanjem:

  1. Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i rada ustanova kulture
  2. Muzeologija i muzeografija
  3. Muzejska dokumentacija
  4. Tehnička zaštita umetničko-istorijskih predmeta
  5. Muzejska pedagogija (polažu stručnjaci za zvanje muzejski vodič)
  6. Digitalizacija

2) Pismeni deo

Kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem polažu i pismeni deo ispita iz jednog od predmeta iz posebnog dela stručnog ispita.

Uspeh kandidata

Uspeh kandidata ocenjuje se sa „položio“ ili „nije položio“.

Kandidat je položio stručni ispit ukoliko je dobio pozitivne ocene iz svih predmeta.

Kandidat koji ocenu „nije položio“ dobije iz jednog predmeta, isti predmet može ponovo polagati po isteku roka od 30 dana od dana prvog polaganja. Ukoliko kandidat i u ponovljenom roku dobije ocenu „nije položio“, upućuje se na ponovno polaganje celog ispita u narednom roku.

Za ponovno polaganje ispita iz nepoloženog predmeta, kandidat je u dužan da uplati( na žiro račun Muzeja Vojvodine 840-539668 -54 iznos od 7000,00 dinara na ime troškova polaganja stručnog ispita ) i dostavi dokaz o uplati.

Kandidat koji dobije ocenu „nije položio“ iz dva predmeta, ili iz neopravdanih razloga ne dođe na ispit ili deo ispita, upućuje se na ponovno polaganje celog ispita u narednom roku.

Kandidat može najviše dva puta polagati stručni ispit!

Spisak literature za polaganje stručnog ispita

Literatura iz oblasti zakonske regulative

Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite

Muzeologija i muzeografija

Muzejska dokumentacija

Zakon o kulturnim dobrima

Zakon o muzejskoj delatnosti

Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjenja dokumentacije o muzejskoj gradji

Pravilnik o registrima umetnicko istorijskih dela

Uputstvo o nacinu i postupku revizije muzejske gradje

Procedure sa primerima za izdavanje resenja o utvrdjivanju svojstva kulturnih dobara za muzejske predmete

Spisak literature

Tehnička zaštita umetničko-istorijskih predmeta

Muzejska pedagogija

Digitalizacija:

– IKT u kulturnom nasleđu i turizmu

– Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji

– Pravilnik o blizim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa

– Preporuke za stvaranje i upravljanje digitalnom foto-dokumentacijom

– Smernice za digitalizaciju kulturnog nasleđa RS

– Uputstvo za administratora za rad u JIS-u

– Uputstvo za korisnika za rad u JIS-u

       – Smernice za izradu veb prezentacije organa državne uprave

       – Digitalizacija literatura

Komisija za polaganje stručnog ispita

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar