Polaganje stručnog ispita

05.10.2023. | O Muzeju

Osnov za polaganje stručnog ispita

 

Članovima 51, 52, 53. i 55. Zakona o muzejskoj delatnosti (Službeni glasnik RS, br. 35/2021 i 96/2021) predviđeno je da poslove u okviru muzejske delatnosti mogu obavljati lica sa odgovarajućom obrazovanjem i položenim stručnim ispitom. Utvrđivanje stručne osposobljenosti vrši se polaganjem stručnog ispita.

Stručno osposabljavanje za rad u muzejima za zaposlene na stručnim poslovima sa visokim obrazovanjem traje godinu dana, a sa srednjim obrazovanjem šest meseci.

Kandidat je u obavezi da stručni ispit položi u roku od dve godine od sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Stručni ispit polaže se u Muzeju Vojvodine pred Komisijom za polaganje stručnog ispita u muzejskoj delatnosti koji obrazuje nadležni organ AP Vojvodine, kao povereni posao.

Kandidati koji polože stručni ispit dobijaju Uverenje o položenom stručnom ispitu i stečenom stručnom zvanju.

 

Osnovna stručna zvanja u muzejskoj delatnosti su:

 1. Sa visokim obrazovanjem drugog stepena studija: kustos, konzervator, dokumentarista, edukator;
 2. Sa visokim obrazovanjem prvog stepena studija: samostalni tehničar i samostalni preparator;
 3. Sa srednjim obrazovanjem: muzejski tehničar, muzejski vodič i preparator.

 

Na osnovu člana 52. stav 7. Zakona o muzejskoj delatnosti (Službeni glasnik RS, br. 35/2021 i 96/2021) Ministarstvo kulture donelo je Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita u muzejskoj delatnosti (Službenom glasniku RS, br. 118/21).

Detalji o načinu polaganja stručnog ispita jasno su definisani u Pravilniku.

 

 

Termini polaganja stručnog ispita

 

Stručni ispit se polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine. Komisija bliže određuje vreme i raspored polaganja stručnog ispita i o tome obaveštava kandidata najkasnije 30 dana pre početka polaganja stručnog ispita.

 

 

Način prijave stručnog ispita

 

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se na sledećem formularu: FORMULAR PRIJAVE

 

Obavezni prilozi uz prijavu su:

 • Overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju – dostavlja se u jednom primerku;
 • Potvrda muzeja u kojoj je kandidat zaposlen odnosno u kojoj se stručno osposobio na odgovarajućim poslovima o dužini stručnog osposobljavanja, koje ne može biti kraće od godinu dana za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem i šest meseci za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem – dostavlja se u tri primerka;
 • Troškove polaganja stručnog ispita u iznosu od 10.000,00 RSD snosi ustanova u kojoj je kandidat zaposlen odnosno u kojoj se stručno osposobio

 

Uputstvo za plaćanje troškova za polaganja stručnog ispita :

Na mejl racunovodstvo@muzejvojvodine.org.rs  potrebno je poslati zahtev za izdavanje elektronske fakture, na osnovu koje se vrši plaćanje.Uplata se izvršava na žiro račun Muzeja Vojvodine broj 840-539668-54.

Prijava sa svim prilozima za polaganje stručnog ispita u majskom roku podnosi se najkasnije do 31. marta, a za polaganje stručnog ispita u novembarskom roku najkasnije do 30. septembra tekuće godine na adresu: Komisija za polaganje stručnog ispita, Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 21 000 Novi Sad.

Ukoliko prijava nije potpuna kandidat ima rok od osam dana od dana prijema obaveštenja da dostavi dopunu dokumentacije.

 

Za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem drugog stepena:

 • po prijemu obaveštenja o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita dostavlja pisani rad najkasnije 15 dana pre početka stručnog ispita. Pisani rad se dostavlja u štampanoj formi sa mišljenjem mentora u tri primerka (na adresu: Komisija za polaganje stručnog ispita, Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 21 000 Novi Sad) i PDF verzija istovetnu po sadržaju štampanoj formi na elektronsku adresu maticna.sluzba@muzejvojvodine.org.rs.

 

Za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem (prvog i drugog stepena):

 • za polaganje stranog jezika potrebno je izabrati 10-15 strana stručnog teksta na izabranom stranom jeziku – dostavlja se u jednom primerku. Kandidat može da izabere jedan od ponuđenih stranih jezika: engleski, ruski, francuski, nemački i italijanski.

 

Kontakt osoba: Staša Arsenović Koprivica, saradnik na poslovima digitalizacije, kustos – etnolog, telefon 021/420-566, mejl: stasa.koprivica@muzejvojvodine.org.rs.

 

 

Način polaganja stručnog ispita

 

Kandidat sa stečenim visokim obrazovanjem drugog stepena može pristupiti usmenom polaganju ispita ako je njegov rad ocenjen sa položio.

Ispit se polaže usmeno iz svakog predmeta pojedinačno pred ispitivačem.

U skladu sa Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita u muzejskoj delatnosti kandidati polažu sledeće predmete:

 

Kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem (prvog i drugog stepena):

 • Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i rada ustanova kulture (kandidat koji je položio stručni ispit za obavljanje drugih poslova u okviru kojih je polagao ustavno uređenje ne polaže oblast koja se odnosi na ustavno uređenje)
 • Muzeologija i muzeografija
 • Muzejska dokumentacija
 • Tehnička zaštita muzejske građe
 • Muzejska edukacija
 • Digitalizacija
 • Strani jezik po izboru kandidata

 

Kandidati sa stečenim srednjim obrazovanjem:

 • Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i rada ustanova kulture (kandidat koji je položio stručni ispit za obavljanje drugih poslova u okviru kojih je polagao ustavno uređenje ne polaže oblast koja se odnosi na ustavno uređenje)
 • Muzeologija i muzeografija
 • Muzejska dokumentacija
 • Tehnička zaštita muzejske građe
 • Muzejska pedagogija (samo za zvanje muzejski vodič)
 • Digitalizacija

 

Uspeh kandidata ocenjuje se sa položio ili nije položio.

Kandidat je položio stručni ispit ako je dobio pozitivne ocene odnosno položio iz svih predmeta i pisanog rada (odnosi se na kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem drugog stepena).

Kandidat koji ocenu nije položio dobije iz jednog predmeta, isti predmet može ponovo polagati po isteku roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja. Ukoliko kandidat i u ponovljenom roku dobije ocenu nije položio, upućuje se na ponovno polaganje celog ispita u narednom roku.

Kandidat koji dobije ocenu nije položio iz najmanje dva predmeta upućuje se na ponovno polaganje celog ispita u narednom roku.

 

 

Spisak literature za polaganje stručnog ispita

 

Literatura iz oblasti zakonske regulative

Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite

Muzeologija i muzeografija

Muzejska dokumentacija

Zakon o kulturnim dobrima

Zakon o muzejskoj delatnosti

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi

Pravilnik o registrima umetničko istorijskih dela

Uputstvo o načinu i postupku revizije muzejske građe

Procedure sa primerima za izdavanje rešenja o utvrđivanju svojstva kulturnih dobara za muzejske predmete

Spisak literature

Tehnička zaštita umetničko-istorijskih predmeta

Muzejska pedagogija

Digitalizacija:

 

Sva potrebna dokumenta (Komisija za polaganje stručnog ispita, Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita u muzejskoj delatnosti, Formular prijave), kao i potrebnu literaturu za polaganje stručnog ispita možete preuzeti na ovoj stranici klikom na crvene linkove.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar