Predavanje "Pravnički dometi pesnika Laze Kostića" - Музеј Војводине

Predavanje “Pravnički dometi pesnika Laze Kostića”

09.06.2017. | Predavanja

U petak, 9. juna, u 19 sati, Dunavska 35, održaće se predavanje “Pravnički dometi pesnika Laze Kostića”. Predavač je prof. dr Žika Bujuklić.

Laza Kostić je ne samo veliki srpski pesnih, dramski pisac, prevodilac, književni i pozorišni kritičar, novinar, nacionalni tribun, političar, diplomata, filozof i estetičar, već je, kao najobrazovanija i najumnija srpska glava svoga doba, značajan doprinos dao i na pravnom polju.

Nažalost, naučna javnost još uvek nije dovoljno osvetlila tu oblast njegovog delovanja, pa se ovim izlaganjem želi ukazati na najvažnije domete Laze Kostića u oblasti pravnih nauka. Sa svega 25 godina on je postao doktor prava, koji je svoju tezu napisao na latinskom i uspešno je odbranio na Kraljevskom univerzitetu u Pešti. U svojim poznim godinama, pristupio je prevođenju jednog od najznamenitih udžbenika rimskog pandektnog prava, slavnog nemačkog romaniste Hajnriha Dernburga (1829-1907). Ovo trotomno remek-delo (Pandekten, 1884-87) predstavljalo je temelj novovekovne evropske pravne kulture.  Nalog za taj poduhvat Laza Kostić je dobio od Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade u Zagrebu (Odio za bogoštovlje i nastavu).  Prvi tom prevoda  „Pandekta“ izdat je 1900. u Zagrebu, drugi je ostao u rukopisu, a ne zna se da li je Kostić do kraja okončao ovaj posao. Tekst koji nam je dostupan pokazuje sa koliko invetivnosti je Kostić pokušavao da stvori novu pravnu terminologiju, zasnovanu na narodnom jeziku, preuzimajući tada dominantne ideje istorijsko pravne škole i sledeći učenje slavnog Valtazara Bogišića.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar