Mr Tijana Stanković - Pešterac - Музеј Војводине

Mr Tijana Stanković – Pešterac

23.12.2019.

Mr Tijana Stanković Pešterac
muzejski savetnik – arheolog,  direktorica Muzeja Vojvodine
Vodi Antičku zbirku.

Kontakt
Telefon: 021 520-135
E-mail: tijana.pesterac@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Tijana Stanković Pešterac (1978, Sarajevo), muzejski savetnik, arheolog, direktor Muzeja Vojvodine. Diplomirala je na Katedri za metodologiju arheoloških istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (2005) na temu Pregled geofizičkih metoda istraživanja u arheološkoj prospekciji sa primenom geoelektričnih ispitivanja na lokalitetu „Belo Brdo“ u Vinči. Magistrirala je (2010) na istoj katedri na temu Mogućnosti primene geoelektrične prospekcije u proučavanju rimske arhitekture na primeru vile rustike, lokalitet „Anine” kod Lajkovca. Doktorske studije upisala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu – studijski program Doktor nauka-geonauke (2021). Tečno govori engleski i italijanski jezik, a služi se i nemačkim. U Muzeju Vojvodine radila je kao volonter-pripravnik i volonter (2005–2007), a potom od 2007. godine kao kustoskinja Antičke zbirke. Pored poslova kustosa Antičke zbirke, od jula 2014. do decembra 2016. obavljala je poslove rukovodioca Odeljenja arheologije, a od januara 2017. do marta 2020. godine radila i kao pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine. Od marta do juna 2020. godine obavlja poslove vršioca dužnosti direktora. Za direktora Muzeja Vojvodine postavljena je 13. maja 2020. godine. Dugogodišnji je član redakcije godišnjeg časopisa Rad Muzeja Vojvodine (od 2014), a od 2020. glavni i odgovorni urednik svih izdanja Muzeja Vojvodine.

Izložbe

 • Kasnoantički šlem iz Jarka (Muzej Vojvodine, 2009), autor
 • Srebrni nakit helenističkog i keltskog tipa iz Hrtkovaca (Sajam nakita i satova, Novi Sad, 2009), autor
 • Nakit, skriveno značenje (Muzej Vojvodine, 2013), koautor
 • Nakit, skriveno značenje u Vršcu (Gradski muzej Vršac, 2013) i Smederevu (Muzej u Smederevu, 2014), koautor
 • Heroji baštine: Milan Čolović i Slobodan Savić – Od nitni do šlema
  – konzervacija i restauracija pozlaćenog rimskog šlema u sklopu manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 (2015), autor
 • Blago iz košnice – od Muzeja Matice srpske do Muzeja Vojvodine (Muzej Vojvodine, 2017), koautor
 • Gradina na Jelici Narodnog muzeja Čačak u Muzeju Vojvodine (2018), komesar (kordinator)
 • Tamo gde seoba završava od rimske Panonije do današnje Vojvodine multimedijalna izložba o pozlaćenim rimskim šlemovima Muzeja Vojvodine (2022. godina), autor
 • Vojvodina i Donja Austrija interkulturalne veze (2022. godina), koautor

Projekti

 • Geoelektrična prospekcija na praistorijskom lokalitetu Feudvar kod Mošorina (2006), rukovodilac
 • Arheološko iskopavanje lokaliteta Vranj u Hrtkovcima (2008), rukovodilac
 • Arheološko rekognosciranje atara sela Hrtkovci (2013), rukovodilac
 • Projekat Borđoš – međunarodna multidisciplinarna istraživanja (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. godine), rukovodilac
 • Novosadsko kulturno blago na sajtovima (2016. godine), član tima
 • Digitalizacija je stigla – U MUZEJE (2016. godine), rukovodilac
 • Multimedijalni vodič Oroundo (2016. i 2017. godina), član tima
 • ARHIMUS – digitalizacija arheološke terenske dokumentacije (2017. godine), rukovodilac
 • Bekstvo iz muzeja – tajna besmrtnosti (2018. godine), rukovodilac
 • Muzejska e-Sveznalic@ (2018. godine), član tima
 • Muzej prisajedinjenja 1918. – stalna postavka (2018. godine), član tima
 • Obezbeđivanje interoperabilnosti baza podataka kulturnog nasleđa Republike Srpske i Republike Srbije na primeru JU Muzeja Republike Srpske (2018. godine), član tima
 • Pretraživač kulturnog nasleđa (2018. godine), član tima
 • Zlatni šlem – interaktivni strip u proširenoj stvarnosti (2019. godine), član tima
 • Obezbeđivanje interoperabilnosti baza podataka kulturnog nasleđa Republike Srpske i Republike Srbije – faza 2. (2019. godine), član tima
 • Primena digitalne fotogrametrije kod kreiranja digitalnih 3D objekata na primeru Antičke zbirke Muzeja Vojvodine (2020. godine), rukovodilac projekta
 • E-muzej – platforma za razmenu kulturno-obrazovnih sadržaja (2020. godine), član tima   
 • E-izložba – platforma za e-izložbe (2021. godine), član tima
 • Arheološka konferencija Sloveni i njihovi susedi u 1. milenijumu n. e. (2021. godina), rukovodilac
 • Tamo gde seoba završava od rimske Panonije do današnje Vojvodine multimedijalna izložba o pozlaćenim rimskim šlemovima Muzeja Vojvodine (2022. godina), rukovodilac
 • San neolitske noći (2022. godina), član tima
 • Vojvodina i Donja Austrija interkulturalne veze (2022. godina), član tima

Digitalizacije kulturnog nasleđa

 • Počev od 2011. godine radi na projektima digitalizacije kulturne baštine Muzeja Vojvodine.
 • Kao jedan od članova tima za digitalizaciju Muzeja Vojvodine, vrši edukaciju za obradu predmeta u Jedinstvenom informacionom sistemu Imus u velikom broju muzeja i muzejskih zbirki na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske.
 • Aktivno je učestvovala u svim projektima Muzeja Vojvodine koji se tiču razvoja njegovog informacionog sistema.

Matična služba Muzeja Vojvodine i drugi poslovi

 • Član je Komisije za polaganje stručnog ispita kao ispitivač za predmet Muzeologija i muzeografija.
 • Aktivno učestvuje u radu Matične službe Muzeja Vojvodine putem kontrole rada kustosa u petnaest muzeja i muzejskih zbirki na teritoriji AP Vojvodine i pružanja stručne pomoći kustosima u obavljanju najrazličitijih muzejskih poslova, uključujući i digitalizaciju pokretnog kulturnog nasleđa.
 • Kao član učestvovala je u radu grupa obrazovanih pri Ministarstvu kulture i informisanja (za izradu Pravilnika o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa RS, izradu novog pravilnika za polaganje stručnih ispita, prilagođavanje Arhimusa pravilniku za terensku arheološku dokumentaciju, izradu nacrta Zakona o muzejskom nasleđu).

Digitalizacija kulturne baštine

 • Počev od 2011. godine radi na projektima digitalizacije kulturne baštine
 • Kao jedan od članova Tima za digitalizaciju Muzeja Vojvodine, sprovodi edukaciju za obradu predmeta u Jedinstvenom informacionom sistemu (Imus) u velikom broju muzeja i muzejskih zbirki na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske

Kongresi

 • Međunarodni kongres Hromacije Akvilejski (Akvileja, 2008)
 • Međunarodni Arheovest Simpozijum – interdisciplinarsnost u arheologiji (Temišvar, 2014)
 • Međunarodna naučna konferencija Seobe od antike do danas (Novi Sad, 2018)
 • Okrugli sto Berlinski poziv na akciju – inicijative vezane za nagrađeni projekat „Vekovi Bača“ (Bač, 2018)
 • Treća konferencija Upotreba baštine (Novi Sad, 2018)
 • Konferencija o nakitu NAOS 2.0 (Beograd, 2019)
 • Međunarodno arhivsko savetovanje Arhivska teorija i praksa – da li je budućnost stigla (Novi Sad, 2021)
 • Konferencija Nasleđe i mladi, (Novi Sad i Segedin, 2022)
 • Dunavska konferencija o kulturi (Ulm, 2022)
 • Međunarodna naučna konferencija Deca u muzejima, (Baku, 2022)
 • Učešće sa prezentacijama na godišnjim skupštinama Srpskog arheološkog društva, Antičke i Praistorijske sekcije, kao i Muzejskog društva Srbije.

Članstvo u strukovnim udruženjima

 • Član je Ikoma (ICOM – International Council of Museums)
 • Član je Nema (NEMO – Network of European Museum Organisations)
 • Član je Muzejskog društva Srbije; od 2018. do 2021. godine predsednik Komisije za dodelu nagrada i priznanja „Mihailo Valtrović
 • Član je Srpskog arheološkog društva

Bibliografija

 • Značaj geoelektričnih ispitivanja u prospekciji arheoloških nalazišta, Rad Muzeja Vojvodine, 47/48, Novi Sad, 2006.
 • Prilozi proučavanju rituala u mitraizmu, Rad Muzeja Vojvodine, 49, Novi Sad, 2007.
 • Šlemovi iz Berkasova na izložbi o Hromaciju Akvilejskom u Udinama, Rad Muzeja Vojvodine, 51, Novi Sad, 2009.
 • Stručni skup o tendencijama u muzeologiji, Rad Muzeja Vojvodine, 51, Novi Sad, 2009, koautorka.
 • Muzej danas: promene i kontinuitet, Rad Muzeja Vojvodine, 51, Novi Sad,  2009.
 • Geoelektrična prospekcija na lokalitetu Feudvar kod Mošorina, Rad Muzeja Vojvodine, 52, Novi Sad, 2010.
 • Rezultati geoelektrične prospekcije vile rustike na lokalitetu Anine kod Lajkovca, Zbornik Narodnog muzeja XX-1, Beograd, 2011.
 • Gospodari gline i žita, izložba Muzeja Vojvodine, Rad Muzeja Vojvodine, 54, Novi Sad, 2012.
 • Gospodari gline i žita, Rad Muzeja Vojvodine, 54, Novi Sad, 2012.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2013, koautorka.
 • Jewellery, hidden meaning, Museum of Vojvodina, Novi Sad, 2013, co-author.
 • Konstantin – 313. godina, Milanski edikt i vreme tolerancije, Rad Muzeja Vojvodine, 55, Novi Sad, 2013.
 • Konstantin – 313. godina u rimskom Koloseumu, Rad Muzeja Vojvodine, 55, Novi Sad, 2013.
 • Rimski kameni spomenici, u: Studija arheobotaničke bašte Muzeja Vojvodine, ur. Milica Kostreš, Irina Udicki, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej u Smederevu, Smederevo, 2014, koautorka.
 • Arheologija po meri deteta – interaktivni radni listovi za samostalno istraživanje arheološkog dela stalne postavke, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • The Late Neolithic settlement mound Borđoš near Novi Bečej, Serbian Banat, in a multiregional context – Preliminary results of geophysical, geoarchaeological and archaeological research, Rad Muzeja Vojvodine, 56, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • Teorijska stremljenja i prodor prirodnih nauka u arheologiju, Rad Muzeja Vojvodine, 56, Novi Sad, 2014.
 • Multidisciplinary Archaeological Research at the Late Neolithic site Bordjoš (Borjas) near Novi Bečej (Northern Serbia) – Geoelectrical prospection of a house, Arheovest, Interdisciplinritate in Arheologie, Szeged, 2014, co-author.
 • Muzejska lepezica, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • O izložbi „Tajne drevnog Borđoša“ u Domu kulture Novi Bečej, Rad Muzeja Vojvodine, 58, Novi Sad, 2016.
 • Arheobotanički vodič kroz Novi Sad, knjiga Aleksandra Medovića, Platoneum 2015, Rad Muzeja Vojvodine, 58, Novi Sad, 2016.
 • Blago iz košnice, Od Muzeja Matice srpske do Muzeja Vojvodine, Novi Sad 2017, koautorka.
 • Priapus – scattered finds of a complex deity, Rad Muzeja Vojvodine, 59, Novi Sad, 2017.
 • Muzej Vojvodine na izložbi Mađarskog nacionalnog muzeja, Rad Muzeja Vojvodine, 59, Novi Sad, 2017.
 • Muzej Umetnosti – Fajdonovo izdanje iz 2011. godine na srpskom jeziku (izdavač Data Status, 2017. godine), Rad Muzeja Vojvodine, 59, Novi Sad, 2017.
 • Pozlaćeni rimski šlemovi Muzeja Vojvodine na izložbi u Akvileji, Rad Muzeja Vojvodine 60, Novi Sad, 2018.
 • Arheološki slojevi „Gradine na Jelici“, Rad Muzeja Vojvodine, 61, Novi Sad, 2019.
 • Nagrade Muzeju Vojvodine za 2018. godinu, Rad Muzeja Vojvodine, 61, Novi Sad, 2019.
 • Uloga Muzeja Vojvodine u digitalizaciji kulturnog nasleđa Republike Srbije, Rad Muzeja Vojvodine, 61, Novi Sad, 2019.
 • Late Neolithic multicomponent sites of the Tisza region and the emergence of centripetal settlement layouts, Praehistorische Zeitschrift, Vol. 94, Issue 2, 2019, co-author.
 • Rimski pozlaćeni šlemovi Muzeja Vojvodine, Novi Sad, 2019. (ista publikacija odštampana je na engleskom, italijanskom, nemačkom, ruskom, mađarskom, kineskom)
 • Vodič kroz stalne postavke Muzeja Vojvodine, koautor (ista publikacija na engleskom i kineskom; u štampi)
 • Fenomen migracije na arheološkom delu Stalne postavke Muzeja Vojvodine, Rad Muzeja Vojvodine 62, Novi Sad, 2020.
 • Die Ostkeltischen spätlatènezeitlichen wagengräber im Burgmuseum Deutschlandsberg und aus Hrtkovci-Vukoder in Syrmien, VAMZ/3, Zagreb, 2020, koautor
 • Museum exhibits as witnesses of the migrations. The case study: Museum of Vojvodina, Seobe od antike do danas/Migrations from antiquity to the present days, Novi Sad, 2020, koautor
 • Roman Heritage in 3D (prikaz virtuelne izložbe), Zbornik Matice Srpske za klasične studije 23, Novi Sad, 2021.
 • Tamo gde seoba završava – od rimske Panonije do današnje Vojvodine/Where migration ends – from Roman Panonnia to Vojvodina of today, Novi Sad,
 • 50 priča iz Muzeja u doba korone, Novi Sad, 2021, koautor
 • 50 stories from the Museum during the times of Korona, Novi Sad, 2021, co-author
 • Rimski pozlaćeni šlemovi Muzeja Vojvodine, Novi Sad, 2021. (na engleskom, italijanskom, nemačkom, ruskom, mađarskom, kineskom), drugo izdanje
 • Vojvodina i Donja Austrija interkulturalne veze (2022. godina), koautor
 • Rimski šlem Berkasovo 1 na izložbi „Pad Rimskog Carstva“ u Triru, Rad Muzeja Vojvodine 64, Novi Sad, 2022.
 • Naučno-popularni članci u časopisima Istorija, Nacionalna geografija, Vreme, dnevnim novinama, vebsajtu Muzeja Vojvodine i dr.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar