Zbirka Feudvar - Музеј Војводине

Zbirka Feudvar

12.09.2013. | Zbirke

Zbirka je nastala kao rezultat višegodišnjih sistematskih istraživanja na lokalitetu Feudvar kod Mošorina u opštini Titel.

Lokalitet je utvrđenje gradinskog tipa, na obodu Titelskog brega. Nastalo je u srednjem bronzanom dobu i trajalo do završetka starijeg gvozdenog doba, do dolaska Kelta.

Otkriven je njegov urbani raster, sa kućnim osnovama i ulicama. Otkriveno je, i delimično istraženo groblje koje je pripadalo naselju iz bronzanog doba. Istraženo je 36 grobova.

>Geoelektrična prospekcija na praistorijskom lokalitetu Feudvar kod Mošorina

Rezultati istraživanja još nisu publikovani u punom obimu.

Zbirka se sastoji od keramičkih proizvoda, koštanih i kremenih alatki, i manjeg broja bronzanih predmeta.

Mnoštvo dobro očuvanih keramičkih posuda čini je jednom od reprezentativnih predstavnika vatinske kulture bronzanog doba, kao i bosutske kulture starijeg gvozdenog doba.

Najreprezentativniji materijal je izložen na stalnoj postavci Muzeja Vojvodine.

>Figurina iz bronzanog doba – 3D

Idol sa lokaliteta Stubarlija, nađen je u urni, sa ostacima spaljenog pokojnika, vezan je neposredno za kult mrtvih. Posredno se ove statuete odnose na kult plodnosti, simbolizujući vrhovno žensko božanstvo plodnosti i vegetacije. Figurine imaju dodirnih tačaka sa ritualnom praksom istočnomediteranskog kulturnog kruga i mikenskog sveta.

Do sada o ovom lokalitetu objavljene publikacije:

  • Hänsel B. – Medović P. (Hrsg.), Feudvar I Das Plateau von Titel und die Šajkaška – Titelski plato i Šajkaška, PAS Band 13, Kiel 1998.
  • Falkenstein F, Feudvar II Die Siedlungsgeschichte des Titeler Plateaus, PAS Band 14, Kiel 1998.
    Za ranija istraživanja vidi: Feudvar I, 171 – 194.

(Mr Jovan Koledin, viši kustos, arheolog)

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar