Полагање стручног испита

05.10.2023. | Преузмите

Основ за полагање стручног испита

 

Члановима 51, 52, 53. и 55. Закона о музејској делатности (Службени гласник РС, бр. 35/2021 и 96/2021) предвиђено је да послове у оквиру музејске делатности могу обављати лица са одговарајућом образовањем и положеним стручним испитом. Утврђивање стручне оспособљености врши се полагањем стручног испита.

Стручно оспосабљавање за рад у музејима за запослене на стручним пословима са високим образовањем траје годину дана, а са средњим образовањем шест месеци.

Кандидат је у обавези да стручни испит положи у року од две године од стицања услова за полагање стручног испита.

Стручни испит полаже се у Музеју Војводине пред Комисијом за полагање стручног испита у музејској делатности који образује надлежни орган АП Војводине, као поверени посао.

Кандидати који положе стручни испит добијају Уверење о положеном стручном испиту и стеченом стручном звању.

 

Основна стручна звања у музејској делатности су:

 1. Са високим образовањем другог степена студија: кустос, конзерватор, документариста, едукатор;
 2. Са високим образовањем првог степена студија: самостални техничар и самостални препаратор;
 3. Са средњим образовањем: музејски техничар, музејски водич и препаратор.

 

На основу члана 52. став 7. Закона о музејској делатности (Службени гласник РС, бр. 35/2021 и 96/2021) Министарство културе донело је Правилник о програму и начину полагања стручног испита у музејској делатности (Службеном гласнику РС, бр. 118/21).

Детаљи о начину полагања стручног испита јасно су дефинисани у Правилнику.

 

 

Термини полагања стручног испита

 

Стручни испит се полаже у два испитна рока, и то у другој половини маја, односно другој половини новембра текуће године. Комисија ближе одређује време и распоред полагања стручног испита и о томе обавештава кандидата најкасније 30 дана пре почетка полагања стручног испита.

 

 

Начин пријаве стручног испита

 

Пријавa за полагање стручног испита подноси се на следећем формулару: ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ

 

Обавезни прилози уз пријаву су:

 • Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању – доставља се у једном примерку;
 • Потврда музеја у којој је кандидат запослен односно у којој се стручно оспособио на одговарајућим пословима о дужини стручног оспособљавања, које не може бити краће од годину дана за кандидате са стеченим високим образовањем и шест месеци за кандидате са стеченим средњим образовањем – доставља се у три примерка;
 • Трошкове полагања стручног испита у износу од 10.000,00 РСД сноси установа у којој је кандидат запослен односно у којој се стручно оспособио

 

Упутство за плаћање трошкова за полагања стручног испита :

На мејл racunovodstvo@muzejvojvodine.org.rs  потребно је послати захтев за издавање електронске фактуре, на основу које се врши плаћање.Уплата се извршава на жиро рачун Музеја Војводине број 840-539668-54.

Пријава са свим прилозима за полагање стручног испита у мајском року подноси се најкасније до 31. марта, а за полагање стручног испита у новембарском року најкасније до 30. септембра текуће године на адресу: Комисија за полагање стручног испита, Музеј Војводине, Дунавска 35, 21 000 Нови Сад.

Уколико пријава није потпуна кандидат има рок од осам дана од дана пријема обавештења да достави допуну документације.

 

За кандидате са стеченим високим образовањем другог степена:

 • по пријему обавештења о испуњености услова за полагање стручног испита доставља писани рад најкасније 15 дана пре почетка стручног испита. Писани рад се доставља у штампаној форми са мишљењем ментора у три примерка (на адресу: Комисија за полагање стручног испита, Музеј Војводине, Дунавска 35, 21 000 Нови Сад) и PDF верзија истоветну по садржају штампаној форми на електронску адресу maticna.sluzba@muzejvojvodine.org.rs.

 

За кандидате са стеченим високим образовањем (првог и другог степена):

 • за полагање страног језика потребно је изабрати 10-15 страна стручног текста на изабраном страном језику – доставља се у једном примерку. Кандидат може да изабере један од понуђених страних језика: енглески, руски, француски, немачки и италијански.

 

Контакт особа: Сташа Арсеновић Копривица, сарадник на пословима дигитализације, кустос – етнолог, телефон 021/420-566, мејл: stasa.koprivica@muzejvojvodine.org.rs.

 

 

Начин полагања стручног испита

 

Кандидат са стеченим високим образовањем другог степена може приступити усменом полагању испита ако је његов рад оцењен са положио.

Испит се полаже усмено из сваког предмета појединачно пред испитивачем.

У складу са Правилник о програму и начину полагања стручног испита у музејској делатности кандидати полажу следеће предмете:

 

Кандидати са стеченим високим образовањем (првог и другог степена):

 • Уставно уређење и прописи у области заштите културних добара и рада установа културе (кандидат који је положио стручни испит за обављање других послова у оквиру којих је полагао уставно уређење не полаже област која се односи на уставно уређење)
 • Музеологија и музеографија
 • Музејска документација
 • Техничка заштита музејске грађе
 • Музејска едукација
 • Дигитализација
 • Страни језик по избору кандидата

 

Кандидати са стеченим средњим образовањем:

 • Уставно уређење и прописи у области заштите културних добара и рада установа културе (кандидат који је положио стручни испит за обављање других послова у оквиру којих је полагао уставно уређење не полаже област која се односи на уставно уређење)
 • Музеологија и музеографија
 • Музејска документација
 • Техничка заштита музејске грађе
 • Музејска педагогија (само за звање музејски водич)
 • Дигитализација

 

Успех кандидата оцењује се са положио или није положио.

Кандидат је положио стручни испит ако је добио позитивне оцене односно положио из свих предмета и писаног рада (односи се на кандидате са стеченим високим образовањем другог степена).

Кандидат који оцену није положио добије из једног предмета, исти предмет може поново полагати по истеку рока од 30 дана од дана претходног полагања. Уколико кандидат и у поновљеном року добије оцену није положио, упућује се на поновно полагање целог испита у наредном року.

Кандидат који добије оцену није положио из најмање два предмета упућује се на поновно полагање целог испита у наредном року.

 

 

Списак литературе за полагање стручног испита

 

Литература из области законске регулативе

Уставно уређење и прописи у области заштитe

Музеологија и музеографија

Музејска документација

Закон о културним добрима

Закон о музејској делатности

Правилник о садржају и начину вођења документације о музејској грађи

Правилник о регистрима уметничко историјских дела

Упутство о начину и поступку ревизије музејске грађе

Процедуре са примерима за издавање решења о утврђивању својства културних добара за музејске предмете

Списак литературе

Техничка заштита уметничко-историјских предмета

Музејска педагогија

Дигитализација:

 

Сва потребна документа (Комисија за полагање стручног испита, Правилник о програму и начину полагања стручног испита у музејској делатности, Формулар пријаве), као и потребну литературу за полагање стручног испита можете преузети на овој страници кликом на црвене линкове.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar