Полагање стручног испита - Музеј Војводине

Полагање стручног испита

29.03.2016. | Преузмите

Основ за полагање стручног испита

Члановима 51, 52 и 53. Закона о музејској делатности (Службени гласник РС, број 35, од 08. априла 2021.) предвиђено је да послове у делатности заштите културних добара могу обављати лица са одговарајућом стручном спремом и положеним стручним испитом.

Утврђивање стручне оспособљености за лица која раде на пословима заштите врши се полагањем стручног испита. Полагање стручних испита по струкама и начин полагања прописује Министар културе и информисања Републике Србије.

Правилник о програму и начину полагања стручног испита у музејској делатности објављен је у Службеном гласнику РС, бр. 118/21 од 09. 12. 2021. године, а ступио на снагу 17. 12. 2021. године

Кандидати који положе стручни испит добијају уверење о положеном стручном испиту и стеченом стручном звању.

Кандидати са високом стручном спремом могу стећи стручно звање: кустос, конзерватор-рестауратор, музејски документариста, музејски едукатор/музејски педагог, у зависности од посла који у установи кандидат обавља.

Кандидати са средњом или вишом стручном спремом могу стећи стручно звање: техничар конзерватор-рестауратор, техничар препаратор, музејски водич, техничар документариста, техничар за реализацију музејских програма, у зависности од посла који у установи кандидат обавља.

Термини полагања стручног испита

Стручни испит се, по правилу, полаже у два испитна рока, и то у последњој недељи маја, односно последњој недељи новембра текуће године.

Начин пријаве стручног испита

Пријавa за полагање стручног испита подноси се на следећем формулару: ПРИЈАВA

У случају да кандидат самостално подноси пријаву, у формулару не попуњава делове који се односе на установу.

Обавезни прилози уз пријаву су:

 1. Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању – доставља се у једном примерку;
 2. Потврда о дужини стручног оспособљавања (које не може бити краће од девет месеци за средњу стручну спрему, то јест годину дана за кандидате са стеченим високим образовањем) издата од стране установе у којој је кандидат запослен (односно у којој се стручно оспособио на одговарајућим пословима) – доставља се у једном примерку;
 3. Доказ о уплати (на жиро рачун Музеја Војводине број 840-539668-54 уплатити износ од 10.000,00 динара на име трошкова полагања стручног испита) – доставља се у једном примерку;
 4. Хабилитациони рад са мишљењем ментора (за кандидате са стеченим високим образовањем) – доставља се у три примерка. Кандидат доставља писмени рад најкасније 15 дана пре почетка стручног испита.
 5. За полагање страног језика потребно је изабрати 10-15 страна стручног текста на изабраном страном језику – доставља се у једном примерку.

Пријава са свим прилозима за полагање стручног испита у мајском року подноси се најкасније до 31. марта, а за полагање стручног испита у новембарском року најкасније до 30. септембра текуће године на адресу: Комисија за полагање стручног испита, Музеј Војводине, Дунавска 35, 21 000 Нови Сад.

О тачном термину полагања кандидат се обавештава писменим путем.

Контакт особа: Јелена Андрић, секретар Музеја Војводине, телефон 021/420-566.

Начин полагања стручног испита

Кандидат може приступити усменом полагању испита само уколико је његов хабилитациони рад позитивно оцењен од стране Комисије уз адекватно образложење. Хабилитациони рад, претходно оцењен од стране ментора, кандидат доставља Комисији. Дужност ментора је да кандидата упути у све послове које би кустос требало да обавља и да му пружи смернице за израду хабилитационог рада.

У складу са посебним делом Правилник о програму и начину полагања стручног испита у музејској делатности кандидати полажу следеће предмете:

1) Усмени део

Кандидати са стеченим високим образовањем:

 1. Уставно уређење и прописи у области заштите културних добара и рада установа културе
 2. Музеологија и музеографија
 3. Музејска документација
 4. Техничка заштита уметничко-историјских предмета
 5. Музејска педагогија (предмет полажу кандидати за стицање звања кустоса и музејског едукатора/педагога)
 6. Дигитализација
 7. Страни језик по избору

Кандидати са стеченим средњим образовањем:

 1. Уставно уређење и прописи у области заштите културних добара и рада установа културе
 2. Музеологија и музеографија
 3. Музејска документација
 4. Техничка заштита уметничко-историјских предмета
 5. Музејска педагогија (полажу стручњаци за звање музејски водич)
 6. Дигитализација

2) Писмени део

Кандидати са стеченим високим образовањем полажу и писмени део испита из једног од предмета из посебног дела стручног испита.

Успех кандидата

Успех кандидата оцењује се са „положио“ или „није положио“.

Кандидат је положио стручни испит уколико је добио позитивне оцене из свих предмета.

Кандидат који оцену „није положио“ добије из једног предмета, исти предмет може поново полагати по истеку рока од 30 дана од дана првог полагања. Уколико кандидат и у поновљеном року добије оцену „није положио“, упућује се на поновно полагање целог испита у наредном року.

За поновно полагање испита из неположеног предмета, кандидат је у дужан да уплати( на жиро рачун Музеја Војводине 840-539668 -54 износ од 7000,00 динара на име трошкова полагања стручног испита ) и достави доказ о уплати.

Кандидат који добије оцену „није положио“ из два предмета, или из неоправданих разлога не дође на испит или део испита, упућује се на поновно полагање целог испита у наредном року.

Кандидат може највише два пута полагати стручни испит!

Списак литературе за полагање стручног испита

Литература из области законске регулативе

Уставно уређење и прописи у области заштитe

Музеологија и музеографија

Музејска документација

Закон о културним добрима

Закон о музејској делатности

Правилник о садржају и начину вођења документације о музејској грађи

Правилник о регистрима уметничко историјских дела

Упутство о начину и поступку ревизије музејске грађе

Процедуре са примерима за издавање решења о утврђивању својства културних добара за музејске предмете

Списак литературе

Техничка заштита уметничко-историјских предмета

Музејска педагогија

Дигитализација:

– ИКТ у културном наслеђу и туризму

– Отворени приступ музејској документацији у Србији

– Правилник о близим условима за дигитализацију културног наслеђа

– Препоруке за стварање и управљање дигиталном фото-документацијом

– Смернице за дигитализацију културног наслеђа РС

– Упутство за администратора за рад у ЈИС-у

– Упутство за корисника за рад у ЈИС-у

       – Смернице за израду веб презентације органа државне управе

       – Дигитализација литература

Комисија за полагање стручног испита

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar